تبلیغات
وب لژیون مسافر جواد عمیدی - سی دی حرمت

سی دی حرمت


حرمت


Image result for ‫عکس حریم شخصی‬‎

به نام قدرت مطلق الله

خلاصه سی دی حرمت آقای مهندس دژاکام :

در ابتدا اقای مهندس این گونه اغاز میکنند که هركسى باید بداند كه درزندگى حرمت ها را حفظ كند و حــریم ها را بداند براى مثال رودخانه یك حریمى داردانسانها وقتى می بینند كه آب كم است ونیست فوری شروع به ساختمان سازی می کنند وحرمت رودخانه رااز بین مى برند یا همین جاده ها همه یك حریمى دارند مثلا اگــر در مجاور جاده ای  راه بروى امكان تصادف خیلى زیاداست. كنگـــره هم حرمت وحریم خودش رادارد . هر كسى بایدبداند. كه به این حرمت ها دركنگره باید احترام بگذاردهر چیزى را كه ما به او نگاه كنیم یك حرمـــتى دارد وبه اومى گویند محــــارم . دركنگره حرمت یعنى ستون ها که مانند ستون ها در یك مسجد عمل مى كند ما دركنگره پلیس و یا نیروى انتضامى ویا قوه قضائیه نداریم براى مثال شش صدیاهفت صدنفر آرام نشسته اند و آموزش مى بینند و به یکدیگر عشق می ورزند در حالی که شاید هر یک از ما براى یك فامیل و محله وناحیه مى توانیم بس باشیم پس این آرامش از کجاست؟ ازهمین حرمت بدست آمده است . دركنگره مـــرزبان ها و كمك راهنمایان وایجنت ومسافران..... در كنار هــــمین حرمت ها مى توانند به یكدیگر آموزش درســــت بدهند ومسافران از ان استفاده كنند اگر حرمت كنگره نبود این چنین نبود و حرج و مرج بر همه جا حــاکم بود دركنگره كمك راهنمایان نباید با مسافران در بیرون از کنگره به خانه یكدیگر بروند و  مسافرین اجـــــازه ندارند به یك دیگر شماره تلفن بدهند و غیره ما نباید پشت ســـرهم حرف بزنیم فقط سلام و خداحافظ زمانى كه كـسى صحبت مى كند نباید حرف اوراقطع كنیم ومیان صحبت كردن اوبگویم شكر یا گوهر یاجواهر باید بگذاریم صحبت اوتمــام شود بعد ما شروع كنیم وبزرگترها باید بــارفتار و كردارشان به كـــوچكتر ها یاد بدهند بیان و صحبت كــردن باید حساب شده وبه اندازه باشد ماخودمان باهمان شوخى كردن اجازه مى دهیم كه وارد حــــریم مان بشوند. در كنگره از لباس و پوشش درست استفاده كردن مواظب لوازم خود بودن نباید كیف خودمان را رهــــــا كنیم همه جا همه جور آدمى هست كیف مدارك لزومى ندارد همیشه دنبال مان باشد مامى توانیم از مـــــدارك مهم یک کپی و یا یدک درست كنیم مانند گواهنامه یا كارت ملى براى ماشین و خانه وغیره كه كــــــــار مهم داریم باید ازكلید انها یدك درست كنیم  دركنگره نمى شود باموهاى فرفرى  و چرب وریش وسیبل جور واجور اســـــتفاده كنیم چون این كارها پیام دارد هرگونه ارتباطى بیرون كنگره ممنوع است مابراى درامد یا كار به كنگره نمى ایم هرگونه پول یا معامله ویا گروهك هاى حرمى دركنگره ممنوع است . چون همه اینها درد ســـــــر ساز است و باعث پرت شدن از کنگره می شود  در حال که اولویت برای ما فقط درمان است . ما با پدر خود یك جـــور حرف مى زنیم با برادر خود یا همسر وفرزندانمان یك جورپس نمیشود با همه یکسان صحبت کرد و نســـبت به افراد مختلف لحن و کلمات ما نیز تغییر میکند این حرمت بین ماهااست كه همه چیز رادرست مى كند ما باید بدانیم كه حرمت همه رانگاه داریم وبااین كاربه خودمان ودیگران احترام مى گذاریم .

                                                                                                                                                         پایان

نویسنده : مسافر محمد رضا

ویرایش : مسافر محمد رضا ( ک )[ سه شنبه 3 مرداد 1396 ] [ 04:26 ب.ظ ] [ جواد عمیدی ]